" เกษตรอินทรีย์เลิศล้ำ  นำวิถีประชา "

 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ มีภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยรวม

ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เกษตรอินทรีย์เลิศล้ำ นำวิถีประชา”

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและตรงกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อย่างต่อเนื่องและมีการจัดเวทีประชาคม

เพื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน และแจ้งถึงสภาพปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน

2. มีการจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ทั้งทางด้านถนน ไฟฟ้า น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อย่างต่อเนื่อง

3. มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ร่วมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การสนับสนุนกีฬาชุมชน

ทั้งทางด้านสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา

6. สร้างมาตรฐานและส่งเสริมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สภาพแวดล้อมดีขึ้น (โครงการปลูกต้นไม้)

7. มีการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่นควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรค

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page