โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Read more: โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

สวัสดีวันจันทร์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อรับมอบนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้วคะ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ

Read more: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า