มาตรการเร่งด่วนของจังหวัดสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ขอความอนุเคราะห์  มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19  ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ฯ เดือนเมษายน พ.ศ.2563

45194
45193
45191
45188
45189
45187
35763
24371
24370
24369

กำหนดแนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเงินเบี้ยความพิการ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพแต่ละคนนำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย  อสม.ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page