คณะผู้บริหาร


นายสุพจน์ สายบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

นายคาร การงานดี

รองนายก อบต.คนที่ 1

นายพงษ์พันธ์ มณีศรี

รองนายก อบต.คนที่ 2

นายเรือง เพ่งพิศ

เลขานุการ นายก อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ


นายสวน รุ่งเรือง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

 

นายไสว ประดับศรี

รองประธานสภา อบต. จอมพระ

 

นางสาวโสภา เป็นสุข

เลขานุการสภา อบต.จอมพระ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

นายสุพจน์ แสงสว่าง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 1

นางสำราญ จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 1

นายประกอบ ประดับศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 2

น.ส.เกษณีย์ ศรีวิเศษ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 2

นายท้าย ชำนาญเนาว์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 3

น.ส.จีราวรรณ บูรณะ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 3

นายสุรัตน์ บูรณ์เจริญ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 4

นายดอน เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 4

นางมณี การงานดี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 5

นายสุรชัย จตุพรอนันกุล

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 5

นายประสงค์ แก้วแบน

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 6

นางธัญญาภรณ์ จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 6

นายดิเรก สุขแสวง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 7

นายประสิทธิ์ แสวงสุข

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 7

นายวิเชียร สุขแสวง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 8

นางแสงเทียน แสวงสุข

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 8

นายพรชัย ปานทอง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 9

นายธงชัย จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 9

นายอภินันท์ ดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 10

นายทัศน์ เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 10

น.ส.ศุภลักษณ์ ยอดรัก

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 11

นายสิทธิชัย เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 12

นายศิริ เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 12

นางศิริพร จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 13

น.ส.ไสว พวงจันรทร์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 14

นายสยาม จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 14

นางงาม ทองนรินทร์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page