รักษาการกองส่วนการศึกษาฯ


นางสาวโสภา เป็นสุข

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

 
 

นางประภา ดาทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
 
 

นางปณัฏฏา คุมดี

ครู คศ.1

 

นางสาวกัลยกร สวันตรัจฉ์

ครู คศ.1

 
 
 

นางสาวิตรี ธัมมิกะกุล

ครู คศ.1

 

นางลัดดา สุขศิลป์

ครู คศ.1

นางกมลรัตน์ จันทร์ลี

ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

นางวรนารถ คำมูลตรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางเพ็ญศรี สุขสมาน

ผู้ดูแลเด็ก

นางณัฏฐกัณฑ์ ชววิกรานต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมาลี สารเพชร

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page