วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือนหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรโดยขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลจอมพระ พร้อมทั้งแจ้งนโยบายการทำงานของคณะบริหารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระทราบถึงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยจะยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลจอมพระ

วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจ 7 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทั้ง 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย 1) ผู้นำท้องที่ โดยกำนันตำบลจอมพระ ผู้ใหญ่บ้านหนองสิม หมู่ 14 2) ท้องถิ่น นำโดยนายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 3) ภาคเอกชน โดยสื่อมวลชน ได้ร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงวชิราภรณ์ กิริยะ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 14 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการเบื้องต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ได้ดำเนินการประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จอมพระ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จอมพระประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29

จำนวนผู้เข้าชม

786006
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
819
896
4814
773987
27345
39194
786006

Your IP: 162.158.163.72
2022-01-27 21:41